Budi promjena – koju želiš vidjeti!

„Budi promjena!“ je projekat namijenjen mladim ljudima koji žive na području Kantona Sarajevo, a osnovni cilj istog je doprinijeti povećanju svijesti mladih ljudi o važnosti participacije pri procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti. Također, kroz projekat se nastoje predstaviti i osnovni alati pomoću kojih je moguće izvršiti uticaj na donosioce odluka kako bi njihova rješenja imala što pozitivniji uticaj na mlade ljude, te donosile što je moguće više koristi.

Iako će se projektne aktivnosti implementovati samo na području jednog kantona u Federaciji BiH, njihova univerzalnost omogućava da budu reprodukovane i aplicirane u bilo kojoj lokalnoj zajednici unutar Bosne i Hercegovine. Projekat se implementuje od strane Fondacije Muharem Berbić, a finansijski je podržan od strane Instituta za razvoj mladih KULT. Projekat će se implementovati do polovine mjeseca novembra 2020. godine, a tokom istog će biti realizovane sljedeće aktivnosti:

  1. Razvoj i printanje edukativne brošure o važnosti i načinima učešća mladih u procesima donošenja odluka na lokalnim, kantonalnim, entitetskim nivoima, ali i na nivou Brčko distrikta, te Bosne i Hercegovine. Brošura će biti printana u tiražu od 300 primjeraka, ali i postavljena online na zvaničnoj web stranici implementatora projekta;
  2. Održavanje edukacije za 60 mladih ljudi o važnosti izlaska na izbore, posjećivanje javnih rasprava o budžetu, otvorene i direktne komunikacije sa izabranim predstavnicima. Edukacije će biti održane u Sarajevu, a svaki od učesnika će biti pozvani da uzmu učešće i u drugim projektnim aktivnostima;
  3. Održavanje sastanaka sa načelnicima sedam općina unutar Kantona Sarajevo na kojim će mladi ljudi imati priliku da postave pitanja od interesa za mlade, razgovaraju o strategijama, te daju prijedloge i sugestije;
  4. Provođenje online kampanje sa osnovnim ciljem povećanja izlaznosti mladih na lokalne izbore zakazane za novembar 2020. godine;
  5. Kampanja slanja pisama izabranim predstavnicima na svim nivoima vlasti unutar Bosne i Hercegovine, a u sklopu kojih će mladi ljudi izraziti svoj stav o trenutnoj situaciji na lokalnom, entitetskom, kantonalnom ili državnom nivou.

Iako osnovnu ciljnu grupu projekta čine mladi ljudi, projektne aktivnosti mogu biti namijenjene i ostalim grupama građana i građanki u Bosni i Hercegovini, obzirom da nivo odgovornosti vlasti i drugih izabranih predstavnika zavisi od stepena kontrole građana nad obavljanjem funkcija koje su povjerene upravo toj vlasti.

Sve dodatne informacije o projektu možete pronaći na web stranici Fondacije Muharem Berbić www.fmb.foundation ili putem naše facebook stranice.

Budi promjena!