PITANJA I ODGOVORI – Rasadni materijal – update!

ODGOVORI NA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA U VEZI SA JAVNIM POZIVOM ZA ISKAZIVANJEM INTERESA ZA DODJELU SADNICA I RASADNOG MATERIJALA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA SA PODRUČJA BOSNE I HECEGOVINE

U skladu sa Javnim pozivom sa iskazivanje interesa za dodjelu sadnica i rasadnog materijala, Fondacija Muharem Berbić je omogućila postavljanje pitanja koja su na adresu Fondacije bila upućivana putem zvaničnih kanala, u skladu s Javnim pozivom.

S tim u vezi, napravili smo presjek najčešćih pitanja koja su stizala, a sa ciljem detaljnijeg objašnjenja i lakšeg ispunjavanja kriterija kojima će se zadovoljiti neophodni minimum kako bi Vaš projekat bio podržan.

  1. Koja vrsta sadnica se dodjeljuje?

Fondacija Muharem Berbić nije definisala vrstu sadnica niti rasadnog materijala, obzirom da smo željeli da damo mogućnost što većem broju aplikanata sa područja čitave Bosne i Hercegovine. To znači da ćete, u skladu sa Vašim mogućnostima, dosadašnjom proizvodnjom, uslovima zemljišta koju posjedujete ili drugim sličnim kriterijima, tražiti sadnice ili rasadni materijal koji Vama najviše odgovara. Također, jednom aplikacijom je moguće tražiti različite vrste sadnica ili rasadnog materijala.

  1. Koja je količina sadnica koje se dodjeljuju?

Kao i kod vrste, ni količina rasadnog materijala nije definisana. Želja nam je da obezbjedimo zadovoljenje Vaših potreba, nabavljajući rasadni materijal u onoj količini u kojoj Vam je neophodan, a kako biste zasadili što veće površine poljoprivrednog zemljišta. U svojoj prijavi, navedite koja količina Vam je potrebna i zašto smatrate da sa tom količinom možete imate određene benefite.

Količina sadnica koju navedete će svakako biti jedan od kriterija za ocjenu Vašeg prijedloga, a bazirajući se na raspoloživa sredstva koja je Fondacija Muharem Berbić namjenila podršci ovim aktivnostima.

  1. Do kada se može predati dokumentacija i način predaje dokumentacije?

Obzirom da je Javnim pozivom definisan vremenski period u trajanju od deset dana, a da je isti objavljen na dan 26. aprila 2020. godine na web stranici Fondacije Muharem Berbić, Vaše aplikacije možete slati do 6. maja.

Iako je u Javnom pozivu navedeno da je isti otvoren do 4. maja zbog datuma donošenja Odluke od strane Upravnog Odbora, kako bi se ispoštivala konkursna procedura, osnovni datum početka trajanja Javnog poziva, uzet će se 26.04.2020. godine (datum objave poziva), a samim tim, krajnji rok do kojeg možete poslati Vašu dokumentaciju je 06.05.2020. godine (uključujući i taj dan).

Vaše aplikacije šaljete oskuljučivo putem pošte, kako je Javnim pozivom i definisano. Drugi načini slanja projektne dokumnetacije će podrazumjevati direktnu diskvalifikaciju iz daljnjeg evaluacionog procesa.

  1. Zašto je neophodno vratiti uložena sredstva?

Fondacija Muharem Berbić je, zbog sve većih posljedica koje pandemija Corona virusa ostavlja na cjelokupno društvo, odlučila da pomogne u unapređenju i proširivanju poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. S druge strane, primarna oblast djelovanja Fondacije Muharem Berbić nije razvoj poljoprivrede. Zbog toga smo, jedan dio sredstava koja su bila usmjerena za naše projekte, usmjerili ka razvoju ove grane, a sa svrhom što bržeg suzbijanja negativnih posljedica. Obzirom da je riječ o usmjerenim sredstvima koja je neophodno, ponovo, uložiti ka već započetim projektima Fondacije Muharem Berbić, ostaje obaveza da se u naredna 24 mjeseca izvrši povrat uloženog iznosa.

  1. Da li je moguće produžiti rok od 24 mjeseca u kojem je neophodno izvršiti povrat sredstava?

Rok od 24 mjeseca nije moguće dalje prolongirati te je ovo maksimalni broj mjeseci u kojem je obavezno izvršiti povrat.

  1. Da li Fondacija Muharem Berbić vrši otkup proizvoda?

Fondacija Muharem Berbić ne vrši otkup proizvoda. Plasman proizvoda na tržištu ovisi o samim aplikantima.

  1. Da li se na javni poziv mogu prijaviti pravni subjekti koji spadaju u kategoriju d.o.o.?

Javni poziv Fondacije Muharem Berbić je, pod jednakim uslovima, otvoren za sva pravna i fizička lica. Neophodna dokumentacija koja treba biti sastavni dio aplikacije nalazi se u tekstu Javnog poziva koji je objavljen na zvaničnoj web stranici Fondacije Muharem Berbić.

  1. Da li je neophodno poslati i dodatnu dokumnetaciju poput dokaza o vlasništvu nad zemljištem?

Dodatna dokumnetacija nije neophodna kako bi Vaš prijedlog bio evaluiran. Međutim, Fondacija Muharem Berbić, može zatražiti i drugu dokumentaciju na uvid, a nakon odobrenja Vašeg prijedloga. Provjera istinitosti poslane dokumentacije, ali i dodatna dokumentacija će biti zatražena prije potpisivanja ugovora između Korisnika i Fondacije Muharem Berbić.04/05/2020